Informaţii privind admiterea la SNPAP Târgu-Ocna

Scris de  Administrator 22 Aprilie 2011 Publicat in Actualităţi
Voteaza articolul
(1 Voteaza)

Informaţiile privind admiterea la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna pot suporta modificări după aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi criteriilor de selecţionare a candidaţilor de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea 2011, se organizează şi se desfăşoară în condiţiile stabilite prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1558/C/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 535 din 03.08.2009, cu modificările şi completările ulterioare.

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să fie declaraţi "APT" din punct de vedere medical şi psihologic;
f) să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei sau amendă penală), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
g) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ şi să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media pe fiecare an de studiu minimum 8,00;
h) să aibă vârsta de maximum 35 de ani împliniţi în anul concursului de admitere; candidaţii îşi asumă, prin angajament, riscul de a nu putea beneficia de pensie la încetarea raporturilor de serviciu pentru limită de vârstă, dacă nu vor îndeplini, în totalitate, condiţiile pentru obţinerea pensiei;
i) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
j) să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
k) să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi "ADMIS", interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare;
l) să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”

DOSARUL DE CANDIDAT TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE

a) cererea de înscriere (anexa nr. 1 din Ordinul ministrului justiţiei 1558/C/2009 cu modificările şi completările ulterioare);

b) diploma de bacalaureat (copie legalizată) sau adeverinţa care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul desfăşurării concursului, pe care să fie specificate media şi notele obţinute la examenul de bacalaureat. În cazul în care candidatul urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior, adeverinţa care să ateste existenţa diplomei de bacalaureat;
c) foaia matricolă (copie);
d) fişa medicală tip încheiată de către medicul unităţii cu menţiunea "APT/INAPT", conform prevederilor legale aplicabile în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului;
e) copii ale actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/paşaport), certificatului de naştere, precum şi ale certificatului de căsătorie şi livretului militar, dacă este cazul;
f) curriculum vitae model european (anexa nr. 2 din Ordinul ministrului justiţiei 1558/C/2009 cu modificările şi completările ulterioare);
g) certificat de cazier judiciar;
h) aviz psihologic eliberat de Serviciul psihologia personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
i) adeverinţă eliberată de organele competente, care atestă că este scutit de plata taxei de admitere – dacă este cazul;
j) două fotografii color, mărimea 2,5/3 cm.

ETAPELE CARE TREBUIE PARCURSE DE FIECARE CANDIDAT
1. Intocmirea dosarului de candidat la sediul penitenciarului;
2. Susţinerea probelor eliminatorii - verificarea aptitudinilor fizice
3. Susţinerea examenului de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

EXAMEN DE ADMITERE

Probe de verificare a cunoştinţelor teoretice
1. Limba română
2. Istoria românilor

Bibliografia pentru probele examenului de admitere se stabileşte prin Decizia Directorului General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Înscrierile se realizează la unităţile penitenciare până la data de 12.08.2011, inclusiv
Înscrierea (depunerea dosarului de candidat) la concursul de admitere pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ menţionate în prezentul anunţ, se realizează la unităţile penitenciare menţionate în secţiunea „unităţi penitenciare” din prezenta pagină web.
Detaliile referitoare la înscrierea şi desfăşurarea admiterii, pot suporta modificări în funcţie de dispoziţiile şi reglementările survenite la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ.
Informaţii detaliate privind taxele de concurs şi documentele suplimentare specifice pentru fiecare instituţie de învăţământ se pot obţine de pe paginile de internet ale acestora şi de la sediile unităţilor penitenciare.

Ultima modificare la Joi, 22 Noiembrie 2012 21:38
Administrator

Administrator

Dedicat promovării Staţiunii turistice Târgu-Ocna.

Facebook: http://www.facebook.com/nometra

Website: www.nometra.ro

Ultimele articole scrise de Administrator

Articole asemanatoare (dupa cuvinte)

sus